Els neologismes

Un neologisme és una unitat lèxica nova, formalment o semànticament, introduïda en una llengua per tal de cobrir un buit semàntic. Pot designar qualsevol cosa, un objecte o un fruit no coneguts: piolet, guaiaba; un concepte nou, per exemple: fonema, etc.

 

Classes de neologismes

 

  • Neologismes formals:

Prefixació i sufixació: hipogeu, fluorescència…
Composició: pesacartes…
Abreviatura: cine
Sigla o acrònim: CD-ROM (compact disc + read only memory)
Manlleu d'una altra llengua: basquetbol, club, hotel, menú, xandall…

 

Adapten un significat vell –per metàfora o altres procediments− a un significat nou.

Per a la formació de neologismes en vocabularis tècnics, s'ha de recórrer sovint al grec i al llatí. Altres vegades s'han d'adaptar mots provinents d'altres llengües.
Actualment els manlleus han proliferat molt a causa de la globalització de les relacions amb la revolució informàtica i del vertiginós progrés tècnic. De vegades els termes manllevats són adaptats al català (xip), altres vegades mantenen la grafia original (whisky), i altres vegades passen per una fase d'oscil·lació (squater/esquàter/ocupapisos/ocupa/okupa); igualment, alguns han estat recollits al diccionari general (croissant) i altres només consten en reculls lèxics especialitzats (bobsleigh). Els manlleus no catalanitzats se solen escriure en cursiva.

 

EXERCICIS