Els marcadors textuals i el text argumentatiu

Aquestes indicacions us ajudaran a millorar la qualitat dels vostres textos:

1. Per estructurar les idees:

· Indicar causa: perquè, vist que, a causa de/que, a raó de, ja que, gràcies a/que, per culpa de, com que, atès que, considerant que...
· Indicar conseqüència: en conseqüència, a conseqüència de, per consegüent, per tant, així és que, cosa que, de manera que, per aquest fet, per això, doncs...
· Indicar condició: a condició de/que, en cas de/que, si, només de/que, posat que...
· Indicar finalitat: perquè, amb l’objectiu de/que, per tal de/que, a fi de/que, la finalitat del qual...
· Indicar oposició: en canvi, no obstant això, ara bé, en contra, amb tot, al contrari, tanmateix...
· Indicar objecció: encara que, mal que, malgrat que, per bé que, tot i que...

2. Per estructurar el text:

· Introduir el tema del text: l’objectiu principal de, em proposo de, aquest text tracta de...
· Encetar un tema nou: respecte a, pel que fa a, un altre punt és, quant a, sobre, en relació a...

· Marcar ordre:
En primer lloc – primer – per començar – d’entrada
En segon lloc – segon – per continuar – també
En tercer lloc – tercer – per acabar – i encara
...
En darrer lloc, en últim terme, finalment, al final, per acabar
· Distingir: d’una banda – de l’altra, per un costat – per l’altre, d’altra banda, per una altra part, al contrari, en canvi...
· Continuar sobre el mateix punt: a més a més, a més, després, així mateix, tot seguit, així doncs...
· Posar èmfasi: és a dir, en altres paraules, dit d’una altra manera, tal com s’ha dit, val la pena dir, cal insistir, el més important, la idea central és, convé destacar, s’ha de tenir en compte, o sigui, en efecte...
· Donar detalls: per exemple, en particular, en el cas de, com a mostra, com és ara, a tall d’exemple...
· Resumir: en resum, resumint, recapitulant, breument, en poques paraules, globalment, recollint el més important, en conjunt...
· Acabar: en conclusió, per concloure, per acabar, finalment, així doncs, en definitiva...
· Indicar temps:
abans – anteriorment - poc abans
al mateix temps – simultàniament - en el mateix moment – llavors – aleshores
després - més tard – més endavant – a continuació – tot seguitIndicar espai: a dalt i a baix, més amunt i més avall, davant i darrere, a la dreta, a l’esquerra, al mig, al centre, a prop, lluny, de cara, d’esquena, al centre, als costats, endins, enfora, a l’interior, a l’exterior...

3. En el text argumentatiu
EXERCICI