Fenòmens de canvi fonètic a l'interior de la paraula

—Assimilació: influència d'un so sobre un altre de pròxim:


oncle>onclo

terra>terre (val.)

renyó>ronyó

genoll>jonoll


—Dissimilació: un so s'allunya de la pronunciació d'un so similar:


Eulàlia>Eulària

alcalde>arcalde

juliol>juriol

bona nit>bora nit

moniato>boniato


—Haplologia: es perd un so o síl·laba per la seva similitud o identitat amb un so pròxim:


problema>poblema

Engla+(la)nd>England (anglès)


—Metàtesi: canvi de posició entre dos sons:


ganivet>gavinet

ensaimada>ensiamada

àguila>àliga

egua>euga

llonganissa>llangonissa

perspectiva>prespectiva


—Síncope: pèrdua d'un so medial (a l'interior d'una paraula):


carabassa>car'bassa

caragol>car'gol

taronja>t'ronja

Teresa>T'resa

cremada>crema'a (val.)

mocador>moca'or (val.)

CALIDA>CAL'DA (llatí clàssic)


—Apócope: pèrdua d'un so o alguns sons en posició final de mot:


professor>profe

televisió>tele

col·legi>col·le

Montserrat>Montse

por favor>porfa (cast.)


—Afèresi: pèrdua d'un so o alguns sons inicials:


Joaquim>Quim

Montserrat>Rat

Bartomeu>Tomeu

Francesc>Cesc


—Pròtesi: afegiment d'un so o sons inicials:


SCALA>escala

Ramon>Erramon (basc)

ràdio>arràdio (cast.)

moto>amoto (cast.)


—Epèntesi: afegiment d'un so en posició medial:


teatre>teiatre

idea>ideia

assemblea>assembleia

tenre>tendre

cenra>cendra


—Epítesi: afegiment d'un so a final de paraula:


armari>armàrit

api>àpit

or>ort

mar>mart

col·legi>col·lègit

Fenòmens de canvi fonètic a l'interior de la paraula


—Assimilació: influència d'un so sobre un altre de pròxim:


oncle>onclo

terra>terre (val.)

renyó>ronyó

genoll>jonoll


—Dissimilació: un so s'allunya de la pronunciació d'un so similar:


Eulàlia>Eulària

alcalde>arcalde

juliol>juriol

bona nit>bora nit

moniato>boniato


—Haplologia: es perd un so o síl·laba per la seva similitud o identitat amb un so pròxim:


problema>poblema

Engla+(la)nd>England (anglès)


—Metàtesi: canvi de posició entre dos sons:


ganivet>gavinet

ensaimada>ensiamada

àguila>àliga

egua>euga

llonganissa>llangonissa

perspectiva>prespectiva


—Síncope: pèrdua d'un so medial (a l'interior d'una paraula):


carabassa>car'bassa

caragol>car'gol

taronja>t'ronja

Teresa>T'resa

cremada>crema'a (val.)

mocador>moca'or (val.)

CALIDA>CAL'DA (llatí clàssic)


—Apócope: pèrdua d'un so o alguns sons en posició final de mot:


professor>profe

televisió>tele

col·legi>col·le

Montserrat>Montse

por favor>porfa (cast.)


—Afèresi: pèrdua d'un so o alguns sons inicials:


Joaquim>Quim

Montserrat>Rat

Bartomeu>Tomeu

Francesc>Cesc


—Pròtesi: afegiment d'un so o sons inicials:


SCALA>escala

Ramon>Erramon (basc)

ràdio>arràdio (cast.)

moto>amoto (cast.)


—Epèntesi: afegiment d'un so en posició medial:


teatre>teiatre

idea>ideia

assemblea>assembleia

tenre>tendre

cenra>cendra


—Epítesi: afegiment d'un so a final de paraula:


armari>armàrit

api>àpit

or>ort

mar>mart

col·legi>col·lègit

 

EXERCICI


1. Troba dos exemples per a cada fenomen de canvi fonètic (que no siguin els ja exposats):


Assimilació:Dissimilació:Haplologia:Metàtesi:Síncope:Apòcope:Afèresi:Pròtesi:Epèntesi:Epítesi: