Les regles d'acentuació

1. Accentuem les paraules agudes quan acaben en aquestes 12 terminacions: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us.

 

  • La vocal d'un diftong no és en realitat una vocal. Canteu no s'accentua.

 

2. Accentuem les paraules planes quan no acaben en aquestes 12 terminacions: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us.

 

  • Paraules planes com examen, oxigen i certamen no 'saccentuen en singular, però sí en plural (exàmens, oxígens i certàmens).
  • No accentuem mai les terminacions -ia perquè no són planes: dia, Maria, voldri.

 

3. Accentuem sempre les paraules esdrúixoles.

 

  • Per saber si una paraula acabada en -ia és esdrúixola, hem de mirar quina lletra va abans que la a. Si hi va una consonant s'ha de serparar la i de la a i faran dues síl·labes (un hiat). Llavors, serà esdrúixola i, per tant, s'accentuarà: història, permanència i constància.