Les paraules derivades

Recorda que les paraules derivades són aquelles que s’han format a partir de l’arrel d’una paraula primitiva i un o més morfemes derivatius (o afixos). Per exemple:


Paraula primitiva

Paraules derivades

trist

trist-esa

en-trist-ir

trist-ament

adjectiu

nom

verb

adverbi

 

1. Els morfemes derivatius


Els morfemes derivatius (o afixos) es classifiquen en tres grups: els prefixos (que van davant l’arrel), els sufixos (que van darrere) i els infixos (que van entre l’arrel i un sufix). Per exemple:

Derivació amb prefix

Derivació amb sufix

Derivació amb infix i sufix

treure: dis-treure

porta: port-al

peix: pex-at-er

 

2. Modificacions en l’arrel


El fet de col·locar un sufix darrere l’arrel per formar una paraula derivada sovint comporta modificacions ortogràfiques en el punt de contacte. Per exemple:


Canvis ortogràfics

c, qu: fresc, fresquíssim 

g, gu: botiga, botiguer 

ç, c: caça, cacera 

j, g: taronja, taronger 

gu, gü: aigua, aigües 

s, ss: arròs, arrossar 

Canvis de sons

p, b: llop, llobató 

t, d: prat, praderia 

c, g: càrrec, carregar 

ig, g/j: boig, bogeria, bojament 

ig, tj/tg: lleig, lletjor, lletgesa 

u, v: blau, blavor, blavenc 

Supressió de sons

Addició de sons

-a: rialla, rialleta 

-e: salvatge, salvatgina 

-o: suro, sureda 

-t: cafè, cafeter 

-d: gran, grandíssim 

-n: pa, panera 
3. Modificacions en els prefixos


De manera semblant, la unió d’un prefix a l’arrel també pot comportar modificacions ortogràfiques en el punt de contacte. Per exemple:


Canvi de consonant en els prefixos in-, en- i con-

in-

im-

il-

ir-

inútil

imprecís

il·legal

irregular

en-

em-

endreçar

embolicar

con-

com-

col-

cor-

conviure

commemorar

col·laborar

correspondre

 

4. Característiques generals dels morfemes derivatius


1. En general, cada afix expressa una sola idea. Per exemple, el sufix –et (paper-et) indica diminutiu (un paperet és un paper petit).


2. Sovint una mateixa idea pot ser expressada per més d’un afix. Per exemple:


Diminutiu

Col·lectiu

Professió o activitat

-et/-eta: foradet, veueta

-ó/-ona: animaló, carona

-ol/-ola: estanyol, esglesiola

-í/-ina: colomí, clavellina

-im: polsim 

-atge: fullatge, plomatge 

-eria: cristalleria, deixalleria 

-am: paperam, costellam

-ada: estelada, ocellada

-at: alumnat, professorat 

-er/-era: cotxer, cambrer 

-aire: llenyataire, firaire

-ista: dentista, massagista 

-dor/-dora: pescador, cosidora 

-ant/-ent: vigilant, aprenent 

 

3. Ocasionalment, idees diferents poden ser expressades per un mateix afix. Per exemple:


Professió

Lloc

Objecte

Arbre o planta

granger

galliner

moneder

garrofer

 

 

4. Els afixos poden provocar que les paraules derivades pertanyin a una categoria lèxica diferent de la del mot primitiu del qual s’originen. Per exemple:

  • Del nom neguit deriven l’adjectiu neguitós i el verb neguitejar.
  • De l’adjectiu tòxic deriven del verb intoxicar i el nom intoxicació.

 

5. A partir d’una paraula derivada, també en podem formar una altra de nova. Per exemple: del nom salt podem formar el verb salt-ejar, i d’aquest verb podem formar el nom salt-ej-ador.

 

6. Hi ha uns quants derivats que han adquirit un significat propi, que no és el resultat de la suma de les idees aportades per l’arrel i els afixos. Per exemple, el nom bombeta no vol dir ‘bomba petita’, sinó ‘petita bola de vidre dins la qual hi ha un fil metàl·lic que crema i produeix llum’. En aquest cas parlem de derivats lexicalitzats.