Els pronoms personals febles (1/2)

Els pronoms personals febles són paraules de significat variable que serveixen per evitar la repetició d’un nom o d’un sintagma que ja ha aparegut en una oració anterior.

Els pronoms febles , com que són monosíl·labs àtons, sempre han d’anar recolzats al verb (davant o darrere), amb el qual formen una unitat de pronunciació. Per això, fins i tot poden perdre la vocal i unir-s’hi per mitjà de l’apòstrof, o del guionet si no perden cap vocal.


1. Les formes dels pronoms febles


Els pronoms febles presenten formes diferents segons si van davant o darrere del verb. Observa els quadres següents:


Pronoms forts

Pronoms febles

Jo

em

m’

-me

‘m

Tu

et

t’

-te

‘t

Ell/ella

es

s’

-se

‘s

Nosaltres

ens

ens

-nos

‘ns

Vosaltres

us

us

-vos

-us

Ells/elles

es

s’

-se

‘s

Antecedent

Pronoms febles

l’anell

no el tinc

l’he venut

vaig comprar-lo

vaig veure’l

la moto

no la tinc

l’he venuda

vaig comprar-la

vaig veure-la

els patins

no els tinc

els he venuts

vaig comprar-los

vaig veure’ls

les botes

no les tinc

les he venudes

vaig comprar-les

vaig veure-les


(de) discos

no en tinc

n’he venuts

vaig comprar-ne

vaig veure’n

allò

no ho tinc

ho he venut

vaig comprar-ho

vaig veure-ho


a l’andreu

li dono això

li he venut això

vaig donar-li això

vaig vendre-li això

als amics

els dono això

els he venut això

vaig donar-los això

vaig vendre’ls això

al camp

hi vaig

hi he anat

vaig anar-hi

vaig viure-hi

de l’hort

en vinc

n’he vingut

vaig venir-ne

vaig viure’n

 

2. Els pronoms febles que substitueixen un CD


CD definit

Nom amb article, demostratiu o possessiu

En Marc ha agafat el diccionari

La neus va pintar aquests quadres

Pronoms el, la els, les

─Qui ha agafat el meu diccionari?

L’ha agafat en Marc.

─Qui va pintar aquests quadres?

Els va pintar la Neus

CD indefinit o quantificat

Nom sense determinant o amb un quantificador o un indefinit

En Marc ha agafat un diccionari

La neus va pintar molts quadres

Pronom en

─Algú ha agafat un diccionari?

─En Marc n’ha agafat un.

─Qui va pintar tants quadres?

─La Neus en va pintar molts.

CD neutre

Pronom neutre (això o allò) o una oració subordinada substantiva

En Marc ha agafat això.

La neus va pintar allò que li van demanar.

Pronom ho

─Qui ha agafat això?

Ho ha agafat en Marc..

─Qui va pintar allò que vam encarregar?

Ho va pintar la Neus.

 

3. Els pronoms febles que substitueixen el CI


CI

singular

Pronom li

─I a l’Andreu, què li diràs?

Li diré que l’ocell se’ns ha escapat.

─Què regalaràs a la Isabel pel seu aniversari?

Li regalaré uns pantalons texans.

CI

plural

Pronom els

─I a les seves amigues, què els diràs?

Els diré que l’ocell se’ns ha escapat.

─Què has posat als nens per esmorzar?

─Els he posat un entrepà de pernil dolç.

 

4. La combinació del pronom li amb els pronoms que fan de CD

 

Quan es combinen el CIsing i el CDdet, els canviem d’ordre i substituïm li per hi.El pronom li (CI) + els pronoms de CD

Al País Valencià

el + li = l’hi

─A l’Andreu, li deixaries l’ordinador?

─No, jo no l’hi deixaria

─No, jo no li’l deixaria.

la + hi = la hi

─A l’Andreu, li deixaries la moto?

─No, jo no la hi deixaria.

─No, jo no li la deixaria.

els + li = els hi

─A l’Andreu, li deixaries els apunts?

─No, jo no els hi deixaria.

─No, jo no li’ls deixaria.

les + li = les hi

─A l’Andreu, li deixaries les cintes de casset?

─ No, jo no les hi deixaria.

─ No, jo no li les deixaria.