La composició de la paraula

Les famílies de paraules

Les paraules es poden agrupar en famílies. Totes les paraules d’una família comparteixen una arrel comuna. Per exemple:

 

Família de paraules amb l’arrel pas- 

Família de paraules amb l’arrel tendr- 

Pas, passa, passar, passadís, passador...

Tendre, tendresa, tendrament, entendrir, entendridor...

 

1. La paraula primitiva i les paraules derivades

La paraula primitiva d’una paraula és la paraula simple de la qual deriven les altres. Així, en els exmeples anteriors, les paraules primitives són pas i tendre.

Les paraules derivades són aquelles que consten de la’rrel i un o més morfemes derivatius. En els exemples anteriors, totes són paraules derivades excepte pas i tendre (que són les primitives). Les paraules derivades són paraules noves, que poden pertànyer a categories lèxiques diferents de la categoria de la paraula primitiva. Per exemple:


Paraula primitiva

Paraules derivades

Tendre

Tendresa

Entendrir

Tendrament

adjectiu

nom

verb

adverbi

 

2. Els morfemes derivatius i els morfemes flexius

Els morfemes derivatius són aquells que, uniats a una arrel (morfema lèxic), formen paraules derivades. Els morfemes derivatius que van davant l’arrel s’anomenen prefixos, els morfemes derivatius que van darrere l’arrel s’anomenen sufixos i els que van entre l’arrel i un sufix s’anomenen infixos:


 

En-

tendr-

-idor

prefix

arrel

sufix

 

Els morfemes flexius serveixen per fer les diferents formes que pot presentar una paraula amb les categories de gènere, nombre, persona i temps. Per exemple:


Formes de l’adjectiu lleig 

Lleig, lletja, lletjos, lletges

Algunes formes del verb sentir 

Sento, sents, sent sentim, sentiu, senten

Sentia, senties, sentia, sentíem, sentíeu, sentien

Sentiré, sentiràs, sentirà, sentirem, sentireu, sentiran

Sentís, sentissis, sentís, sentíssim, sentíssiu, sentissin

Etc.

 

Fixa’t en el quadre següent: escriu un derivat com a exemple per a cada element de l'esquema.