El complement del nom

Un sintagma nominal (SN) pot estar format simplement per un nom (Girona), per undeterminant i un nom (aquesta ciutat) o per un determinant, un nom i un complement del nom (una ciutat mediterrània).

 

1. L’ordre dels elements dels SN

 

L’odre habitual dels elements que formen el sintagma nominal és el següent: al centre hi ha el nom (nucli del sintagma); davant del nom hi apareix el determinant(especificador del nucli), i darrere, el complement del nom. Per exemple:

 

un

vagó

de mercaderies

Det [Esp]

N [nucli]

SPrep [CN]

 

2. La funció especificativa del CN

 

La funció més habitual del CN és la de limitar la significació del nom que complementa:

 

vagons

N

vagons de viatgers

vagons de mercaderies

N + CN

N + CN


Per tant, cadascun dels conjunts formats per N + CN té un significat més concret o limitat que no pas el conjunt que consta simplement d’un N. Així doncs, diem que, els CN (de viatgers / de mercaderies) tenen una funció especificativa, ja que limiten el significat del nom (vagons).

 

Un nom pot tenir dos o més complements. Per exemple:

 

un

edifici

modernista

 Det

N

CN

un

edifici

modernista

del segle passat

 Det

N

CN 1

CN 2

un

edifici

modernista

del segle passat

que hi ha a l’entrada del poble

 Det

N

CN !

CN 2

CN 3

 

3. Els complements explicatius

 

Alguns complements no limiten el significat del nom, sinó que simplement n’expliquen alguna característica complementària (complements explicatius). Aquest complements van entre comes:

 

En Joan, cansat d’esperar, se’n va anar cap a casa.

L’avi, tan vell, i jo, tan menut, no podíem fer tota la feina.

 

4. Les formes del CN

 

El CN pot presentar diverses formes. Les tres més habituals són les següents: sintagma adjectival, sintagma preposicional i oració adjectiva.

 

4.1. Noms complementats per sintagmes adjectivals

 

El SAdj pot estar format simplement per un adjectiu o per un grup de mots el nucli del qual és un adjectiu. De vegades, aquest adjectiu pot anar davant del nom:

 

una

cadira

plegable

una

carretera

molt més estreta

Det

N

SAdj [CN]

una

falsa

alarma

Det

SAdj [CN]

N

 

4.2. Noms complementats per sintagmes preposicionals

 

El SPrep consta d’una preposició i un sintagma nominal. La majoria dels cops la preposició és de.

 

la

germana

d’en Jordi

un

abric

de pell

una

campanya

contra la fam

Det

N

SPrep [CN]

 

4.3. Noms complementats per oracions adjectives

 

L’oració adjectiva (OAdj) va introduïda per un pronom relatiu que uneix l’oració al nom del davant (antecedent) i alhora el substitueix. Els pronoms relatius poden presentar formes invariables (que, qui, què) i formes variables (el qual, la qual, els quals, les quals):

 

les

instruccions

que ens van donar

[instruccions]

la

professora

amb qui vaig parlar

[professora]

l’

home

que parla amb les plantes

[home]

Det

N

OAdj [CN]

Antecedent

 

Hi ha dos tipus d’oracions adjectives, les explicatives (entre comes, donen dues informacions) i les especificatives (sense comes, en donen només una):

 

El llibre que és sobre la taula no és d’en Lluís. (hi ha molts llibres a l’habitació)
El llibre, que és sobre la taula, no és d’en Lluís. (hi ha un sol llibre a l’habitació)

Els alumnes que han acabat la feina poden marxar. (uns quants alumnes)
Els alumnes, que han acabat la feina, poden marxar. (tots els alumnes)