Les preposicions

Les preposicions són paraules invariables (tenen una única forma) que es fan servir per enllaçar una paraula (normalment un verb o un nom) amb el seu complement (que és el que va introduït per la preposició). Per exemple:

 

jugar

a bàsquet

verb

prep+nom

 

cançó

de bressol

nom

prep+nom

 

En una relació prepositiva, doncs, hi ha un element dominant (jugar i cançó) i un element subordinat que fa de complement (a bàsquet i  de bressol).

El sintagma introduït per una preposició s’anomena sintagma preposicional.

 

1. Les preposicions febles

 

Les prepisions febles són a, en, amb, de, per i la composta per a. Les anomenem febles perquè són monosíl·labs àtons. Tenen un significat molt dèbil i poden tenir molts usos:

 

La preposició a

al matí / al migdia / a la tarda

Part del dia

a la primavera / a la tardor

Part de l’any (estacions)

a Tarragona / a Tortosa

País, ciutat, poble...

alguna cosa a dir / res a dir / és a dir

Subordinem un infinitiu a certes expressions

 

La preposició en

parlar en anglès

La manera de fer certes accions

doctor en ciències

especialista en conducta animal

Els complements de determinats noms i adjectius

 

La preposició amb

escriure amb ela geminada

afirmar amb reserves

La manera de fer certes accions

venir amb autocar a les nou

saltar amb paracaigudes

El vehicle o el mitjà que utilitzem

 

La preposició de

uns quants de vermells

algun de blau / tres de madurs

Certs determinants de l’adjectiu qu

Ja n’hi ha prou, d’aquesta comèdia!

De tamborets, quants n’hi ha?

La repetició d’un complement que ja és representat pel pronom en.

olor de roses / pudor de gasolina

cuina de gas / camisa de ratlles

La majoria de complements del nom

hem d’anar-hi aviat

no s’hauria de fer

Perífrasis d’obligació

 

La preposició per

t’ho enviarem per correu

no van poder esquiar pel vent

El mitjà o la causa

el projecte va ser presentat per l’enginyer de l’empresa

Qui realitza una acció (l’agent) expressada en veu passiva

 

La preposició per a

han dut un sobre per al senyor Romeu

aquest bitllet no és vàlid per a aquest tren

 

La destinació o finalitat d’un objecte

 

 

Observacions:

 

1. La preposició de s'apostrofa davant vocal:

 

ple d'emoció 

Parlen d'higiene.

 

2. Les preposicions a, de i per es contreuen amb els articles el / els: al / als, del / dels, pel / pels:

 

Vaig al camp.

He comprat llepolies per als nins.

Parlàvem dels cossiers.

Passarà pel cementeri.

 

3. Les preposicions en i amb canvien si el complement és una oració d'infinitiu:

 

Pensa en la signatura. / Pensa a ( o de) signar.

Estic d'acord amb tu. / Estic d'acord a (o de) fer això.

 

4. El complement de règim verbal va introduït per diferents preposicions febles segons el verb, però aquestes preposicions desapareixen davant la conjunció que,

 

S'exposa a tot. / S'exposa que li prenguin el cotxe.

Es tracta d'un malentès. / Es tracta que puguis anar-hi.

 

5. En general, la conjunció que no pot anar darrera les preposicions febles a, amb, de, en:

 

El fet que m'ho insinuàs em preocupa.

A causa que el riu anava ple van haver d'esperar dues setmanes.

Des que has arribat, estic més tranquil·la.

 

 

2. Les preposicions fortes

 

Les preposicions fortes són aquelles que tenen una síl·laba tònica. Poden ser simples o compostes. Vegem-ne les més freqüents:

 

Simples

Contra, durant, entre, fins, malgrat, segons, sense...

Compostes

Cap a, des de, fins a...

 

 

3. Altres preposicions

 

Hi ha unes altres preposicions que s’han format a partir de diferents mots (noms i adverbis, sobretot). Vegem-ne les més freqüents:

 

Adverbis emprats com a preposicions 

Locucions prepositives (prep. + mot + prep.)

abans de

després de

enfront de

enmig de

entorn de

fora de

lluny de

prop de

arran de

...

dalt (de)

damunt (de)

davall (de)

sobre (de)

sota (de)

davant (de)

darrere (de)

dins (de)

vora (de)

...

a dalt de

al damunt de

al davall de

a sobre de

a sota de

al davant de

al darrere de

a dins de

a la vora de

a prop de

...

d’acord amb

a causa de

al costat de

a còpia de

de cara a

en contra de

en comptes de

en lloc de

per culpa de

per culpa de

per mitjà de

a excepció de

a favor de

a fi de

a força de

al llarg de

a partir de

per por de

 a través de

amb vista a

...