Els determinants numerals, quantitatius i indefinits

1. Els numerals

 

Els numerals indiquen:


La quantitat exacta: cardinals (trenta-set anys).

L'ordre: ordinals (setena planta).

Les fraccions o parts: partitius (mitja coca).

La multiplicitat: multiplicatius (doble lectura).

Els conjunts: col·lectius (una vintena de persones).

 

1.1. Numerals cardinals

 

0

zero

10

deu

1

u / un / una

11

onze

2

dos / dues

12

dotze

3

tres

13

tretze

4

quatre

14

catorze

5

cinc

15

quinze

6

sis

16

setze

7

set

17

disset

8

vuit

18

divuit

9

nou

19

dinou

 

 

 

 

20

vint

1.000

mil

21

vint-i-u / un / una

1.001

mil u...

100

cent

2.000

dos mil... /dues mil...

101

cent u / un / una

20.000

vint mil...

20.000

vint mil...

1.000.000.000

un bilió...

1.000.000

un milió...

1.000.000.000.000

un trilió...

 

En general, els numerals cardinals, quan es combinen, s'escriuen separats, llevat de les formes que duen guionet:

 

7.140.015: set milions cent quaranta mil quinze

1994: mil nou-cents noranta-quatre / mil nou-centes noranta-quatre

28.302: vint-i-vuit mil tres-cents dos / vint-i-vuit mil tres-centes dues

 

1. 2. Numerals ordinals

 

Excepte els cinc primers, que tenen forma pròpia, tots els altres es formen afegint al corresponent cardinal el sufix -è / -ena. Totes les formes admeten el plural (primers, terceres, sisens, vintenes...).

 

1r

primer

1a

primera

2n

segon

2a

segona

3r

tercer

3a

tercera

4t

quart

4a

quarta

cinquè

5a

cinquena

sisè

6a

sisena

setè

7a

setena

vuitè

8a

vuitena

novè

9a

novena

10è

desè

10a

desena

11è

onzè

11a

onzena

12è

dotzè

12a

dotzena

13è

tretzè

13a

tretzena

14è

catorzè

14a

catorzena

 

 

 

 

20è

vintè

20a

vintena

21è

vint-i-unè

21a

vint-i-unena

31è

trenta-unè

31a

trenta-unena

56è

cinquanta-sisè

56a

cinquanta-sisena

100è

centè

100a

centena

1000è

milè

1000a

milena, mil·lèsima

 

S'admeten les formes quint (5è), sext (6è), sèptim (7è), octau (8è) i dècim (10è) i les flexions corresponents.

De vegades es representen amb xifres romanes:

 

Jaume I, Alexandre VI, IX Congrés de Metges de Llengua Catalana.

 

1.3. Numerals partitius

 

Les formes dels numerals partitius coincideixen amb les del numerals ordinals amb algunes excepcions:

 

½

mig / mitja / mitjos / mitges (i meitat)

¼, 1/3, 1/10

quarter (o quart), terç, dècim (o desè),

1/100, 1/1000

centèsim (o centè), mil·lèsim (o milè),

1/1000000, 1/1000000000

milionèsim, bilionèsim

 

La majoria s'utilitzen o bé com a substantius o bé com a especificadors amb el substantiu part:

 

mitja poma (= la meitat d'una poma)

un terç dels visitants

un quarter de pollastre

dos vuitens

un dècim

una quarta part del pastís

una trentena part de les places

una centèsima part dels ingressos

 

1.4. Numerals multiplicatius

 

x2

Doble

x7

sèptuple / a

x3

triple / a

x8

òctuple/ a

x4

quàdruple/ a

x9

nònuple/ a

x5

quíntuple/ a

x10

dècuple/ a

x6

sèxtuple/ a

x100

cèntuple/ a

 

Exemples:

 

una distància tripla

un nombre dècuple d'un altre

 

1.5. Numerals col·lectius

 

Són substantius i sovint tenen un caràcter global i aproximat. Són col·lectius específics parell, qüern, centenar i miler omilenar. En els altres casos es fa servir la forma femenina dels ordinals. Per funcionar com a especificadors necessiten la preposició de.

Exemples:

 

Els excursionistes eren una vintena. (caràcter aproximat)

Posau-me una dotzena d'ous. (sentit precís)

Hi farem feina un parell de dies. (poden ser dos o uns quants)

Té una cinquantena d'anys.

Ven samarretes a milers.

 

Podem considerar col·lectiu el quantificador ambdós / ambdues (= tots dos / totes dues):

Ambdues preguntes foren contestades

 

 

2. Els quantitatius

 

Els quantitatius expressen quantitat sense precisar-la:

 

Heu dut massa pa.

M'ha fet molta (de) gràcia.

 

Formes:

 

variables

quant/ quanta/ quants/ quantes (de)

tant / tanta/ tants/ tantes (de)

molt/ molta/ molts/ moltes (de)

poc/ poca/ pocs/ poques (de)

bastant/ bastants (de)

gaire/ gaires (de)

invariables

massa

força

prou(de)

més (de)

menys (de)

que

 

 

Locucions: gens de, una colla de, una mica de, una pila de, un grapat de…

 

Gaire i gens de s'usen només en frases negatives, interrogatives (directes i indirectes) i condicionals:

 

No han venut gaires televisors avui.

No tenia gens de gana.

Que hem d'esperar gaire estona?

No sé si queda pus taronjada.

Si fa gens de fred, soparem dins la casa.

 

3. Els indefinits

 

Els indefinits determinen el nom d'una manera imprecisa:

 

Vindran algunes persones.

L'altre dia va ploure.

 

Indefinits variables

Invariables

Singular

Plural

 

 

cap

cada 

Masculí

Femení

Masculí

Femení

un

algun

tot (el)

(un) altre

el mateix

cert

cadascun

cada un

una

alguna

tota (la)

(una) altra

la mateixa

certa

cadascuna

cada una

uns

alguns

tots (els)

(unes) altres

els mateixos

certs

 

 

tots dos

ambdós

unes

algunes

totes (les)

(unes) altres

les mateixes

certes

 

 

totes dues

ambdues

qualsevol

qualssevol

 

Les hores

En general, les indicacions horàries s'escriuen amb lletres. Ara bé, per anotar horaris referents a actes i serveis que requereixen precisió podem utilitzar elsistema internacional:

 

Dos quarts de deu del vespre

21 h 30 min

21.30 h

 

Les hores i els minuts se separen amb un punt. No hem de separar-los mai amb una coma —que es reserva per als decimals— ni amb un apòstrof. No esrecomana de fer-ho amb dos punts (sistema propi de la tradició anglosaxona).


12,30 h: Inauguració de l'exposició

13'30 h: Aperitiu

De dilluns a divendres, de 15.00 h a 20.30 h

 

Normalment les xifres s'acompanyen del terme hores o del símbol d’hora (h). S'ha de tenir present que cal deixar un espai entre la darrera xifra i aquest símbol, i que els símbols no porten mai punt al final (min). Les indicacions horàries amb símbols són incompatibles amb l’especificació de la part del dia a què corresponen perquè les xifres mateix ja ho indiquen.


A les 18 hores de la tarda
A les 18 hores / A les 18 h

A les 6 de la tarda

 

Fraseologia


No tocar quarts ni hores.

Acabar a tres quarts de quinze.

Arribar a les petites.

És hora d'anar a tancar els ànecs.

 

Webs d’interès

 

Optimot: http://optimot.gencat.cat.

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat.