La síl·laba

Una síl·laba és un so o un grup de sons pronunciats en una sola emissió de veu. Per exemple, rapidesa té quatre síl·labes: ra-pi-de-sa.

 

Les paraules, segons la quantitat de síl·labes, es classifiquen en monosíl·labes (paraules d'una sola síl·laba) i polisíl·labes (paraules de dues o més síl·labes).

 

Per separar correctament les síl·labes d'una paraula ens fixarem en els cops de veu que fem en pronunciar-la:

 

1

2

3

4

con

ge

la

da

fa

ça

na

 

fei

na

 

 

fred

 

 

 

 

Però en alguns casos ens hem de regir per certes regles establertes per la gramàtica:

 

Dígrafs que se separen (una lletra en cada síl·laba):

 

ix

coi-xí

rr

tor-re

l·l

pàl·lid

ss

gos-sos

 

Dígrafs que no se separen (les dues lletres en la mateixa síl·laba):

 

ll

pa-lla

ny

lle-nya

 

Diftong: unió de dues vocals que s'integren en una sola síl·laba.

 

no-ia

ve-uen

qua-tre

pin-güí

fei-na

frui-ta

tau-la

rou-re

 

Hiat: vocals seguides que pertanyen a síl·labes diferents.

 

his-tò-ri-a

nu-e-sa

i-de-a

pa-e-lla

 

 

La partició de paraules a final de ratlla

 

Quan hem de partir paraules a final de ratlla, hem de respectar les regles anteriors; i, a més, hem de vigilar de no deixar mai cap lletra sola a final de ratlla o a principi de la següent. Per tant, la paraula albergínia (que té cinc síl·labes) només pot partir de tres maneres, tal com t'indica taula:

 

 

... al-

bergínia ...

 

 

... alber-

gínia ...

 

 

... albergí-

nia ...

 

 

Quan separem en síl·labes les paraules compostes, hem de respectar els elements que les formen:

 

nos-al-tres

a-les-ho-res

bes-a-vi

in-a-de-quat

trans-at-làn-tic

re-u-ni-ó