Les llengües romàniques

Les llengües romàniques són les que deriven del llatí. El llatí era la llengua que parlaven els romans, i que s’estengué per bona part d’Europa entre els segles III aC i V dC. Cal tenir molt present que el llatí que va arribar als territoris conquerits per Roma era el llatí vulgar, diferent del llatí clàssic. Amb el temps, el llatí vulgar evolucionà de manera diferent en cadascun dels territoris que integraven l’Imperi, fet que va donar lloc a les llengües romàniques, també anomenades neollatines. Totes tenen un origen comú, però el contacte amb altres llengües i, sobretot, una evolució diferent n’ha marcat els trets diferencials.
Les llengües romàniques que es parlen actualment són el català, el castellà, el gallec, el portuguès, el francès, l’italià, el romanès, el sard, el romanx o retoromànic i l’occità. Cadascuna d’aquestes llengües té diferents variants i denominacions segons les zones. L’aranès, per exemple, és una variant de l’occità, que es parla a la Val d’Aran.Exercicis